piątek, 16 czerwca 2017

Zapraszamy do udziału w rajdzie rowerowym "Odjazdowy Bibliotekarz"REGULAMIN RAJDU ROWEROWEGO

1. Informacje ogólne
•    Rajd rowerowy organizowany jest w ramach Ogólnopolskiej Akcji pod nazwą „Odjazdowy Bibliotekarz”.
•    Celem rajdu jest promowanie bibliotek i czytelnictwa, propagowanie roweru jako środka lokomocji oraz kreowanie pozytywnego wizerunku zawodu bibliotekarza.
•    Organizatorem rajdu jest Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Margoninie.
•    Rajd ma charakter otwarty.
•    Rajd odbędzie się w dniu 1.07.2017 r. w godzinach od 10.00 do 14.00.
•    Rajd przebiegać będzie wyznaczoną trasą z Margonina do Lipin.
•    Miejscem rozpoczęcia rajdu jest Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Margoninie(ul. Polna  6) a miejscem docelowym nasza filia biblioteczna w Lipinach. Uczestnicy mogą dołączyć do rajdu w  następujących miejscach: przystanek autobusowy w Młynarach, plac przy byłym sklepie spożywczym w Margońskiej Wsi.
•    Udział w rajdzie dzięki sponsorom jest bezpłatny.
•    Rajdowi towarzyszyć będzie bookcrossing, dlatego zainteresowanych prosimy o zabranie ze sobą książek do wymiany.
Bookcrossing - idea nieodpłatnego przekazywania książek poprzez pozostawianie ich w miejscach publicznych, jak również w miejscach celowo utworzonych tzw. półkach bookcrossingowych (stoliki, regały, gabloty), po to, by znalazca mógł je przeczytać i przekazać dalej. Bookcrossing to niekonwencjonalna forma popularyzowania książki i czytelnictwa, ruchoma, wirtualna biblioteka - bez własnej siedziby, regałów, kart bibliotecznych.

2. Zasady uczestnictwa
•    Impreza skierowana jest do wszystkich osób powyżej 15 roku życia.
•    Osoby poniżej 15 roku życia mogą uczestniczyć w rajdzie za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów.
•    Każdy uczestnik imprezy zobowiązany jest do wykonywania poleceń Organizatora.
•    Organizator ma prawo wylegitymować osoby nieletnie i zażądać od nich pisemnej zgody rodziców na udział dziecka w imprezie.

3. Bezpieczeństwo uczestników i odpowiedzialność Organizatora
•    Każdy uczestnik rajdu odpowiada sam za siebie. W przypadku osób nieletnich (poniżej 18 roku życia) odpowiedzialność za uczestnika ponoszą rodzice lub prawni opiekunowie.
•    Organizator wyznaczy osoby wyróżniające się plakietką służące wszelką pomocą i informacją dotyczącą rajdu( bibliotekarze MGBP).
•    W każdej grupie rajdowców będzie wyznaczona osoba do udzielenia pierwszej pomocy.
•    Organizator nie bierze odpowiedzialności za zachowania uczestników rajdu niezgodne z powszechnie obowiązującym prawem oraz dobrymi obyczajami.
•    Uczestnicy rajdu nie zgłoszeni do 29.06.2017 r. nie podlegają ubezpieczeniu NNW.

4. Prawa i obowiązki uczestnika
•    Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w imprezie w dowolnym momencie jej trwania.
•    Uczestnik ma obowiązek zapoznania się z niniejszym regulaminem i potwierdzić ten fakt własnoręcznym podpisem.
•    Uczestnik ma obowiązek przestrzegania zasad prawa o ruchu drogowym oraz przepisy przeciw pożarowe na terenach leśnych i innych..
•    Uczestnik ma obowiązek jazdy sprawnym rowerem, wyposażonym zgodnie z wymaganiami prawnymi.

5. Prawa i obowiązki organizatora
•    Organizator ma prawo wykluczyć uczestnika z imprezy w przypadku gdy:
    - uczestnik zachowuje się nieodpowiednio, naruszając zasady dobrego wychowania oraz
              stwarza niebezpieczeństwo wypadku,
    - uczestnik nie stosuje się do poleceń organizatora,
    - nieletni uczestnik nie posiada wymaganych dokumentów – zgody rodziców na
      udział w rajdzie.
    - uczestnik jest pod wpływem substancji odurzających.
•    Organizator ma prawo do korekty wyznaczonej trasy rajdu, jeżeli zajdzie taka potrzeba (nieprzejezdna droga, trudne warunki atmosferyczne itp.).
•    Organizator ma obowiązek koordynować imprezę.
•    Organizator ma obowiązek wezwać odpowiednie służby ratunkowe w przypadku zaistnienia wypadku.

Niniejszy regulamin obowiązuje w całości w czasie trwania rajdu. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika z przestrzegania postanowień w nim zawartych.